• banner01.jpg
 • banner02.jpg
 • banner03.jpg
 • banner04.jpg
 • banner05.jpg
 • banner06.jpg
 • banner07.jpg
 • banner08.jpg
 • banner09.jpg
 • banner10.jpg
 • banner11.jpg
 • banner12.jpg
 • banner13.jpg
 • citat01.jpg
 • citat02.jpg
 • citat03.jpg
 • citat04.jpg
 • citat05.jpg
 • citat06.jpg

Hodnocení žáků z předmětů není průměrem známek, ale odrazem celkového přístupu žáka k předmětu.

prorodice hodnoceni

Je tedy souhrnem klasifikace z ústního a písemného zkoušeníhodnocení práce v hodině (aktivita žáka), plnění zadaných domácích úkolůvedení sešitů  a Vl (úplnost zápisů včetně zadaných obrázků, úhlednost sešitu, podtrhané zápisy...).
Součástí hodnocení z 
ČJ je také čtenářských deník (děti by do něj měly zaznamenat minimálně 2 knihy za pololetí - 1. zápis do deníku budeme známkovat do konce října, 2. zápis do konce prosince, 3. zápis do konce března, 4. zápis do konce května).

Kromě výše popsaných kritérií, která budou uplatňována na všechny žáky, si mohou děti zlepšovat své hodnocení individuální aktivitou (dobrovolné domácí úkoly, projekty, referáty, prezentace zajímavých ukázek, úspěšná účast v třídních soutěžích...).

 

Kritéria hodnocení dle Školního řádu:

Hodnocení v předmětech s převahou teoretického zaměření - ČJ, AJ, M, Vl, Př, PJ (3.-5. ročník)

 1 - výborný Žák ovládá požadované poznatky a fakta uceleně.
Dokáže přesně, samostatně a pohotově provádět zadané činnosti.
Aktivně se zapojuje do výuky, dokáže spolupracovat ve skupině.
Projevuje se tvořivě.
Plní aktivně a svědomitě všechny úkoly a povinnosti.
Má vždy v pořádku všechny věci do výuky.
Projevuje zájem o výuku i nad rámec stanovených úkolů.
Dbá na estetickou úpravu písemností.

2 - chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky téměř přesně a úplně.
Dokáže přesně a samostatně provádět zadané činnosti.
Vyjadřuje se za menší pomoci učitele.
Zapojuje se do výuky, dokáže spolupracovat ve skupině.
Je tvořivý, ve svém ústním písemném projevu se dopouští jen menších chyb.
Připravuje se na výuku a plní zadané úkoly.
Většinou má v pořádku všechny věci do výuky.

3 - dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků mezery.
Při provádění zadaných činností potřebuje pomoc učitele a více času.
Dopouští se chyb při samostatné práci, obtížně spolupracuje ve skupině, je spíše pasivní.
Jeho grafický projev je méně estetický, v písemném projevu se dopouští častých chyb.
Projevuje menší zájem o výuku, potřebuje časté povzbuzování učitelem a kontrolu.
Často nemá v pořádku věci do výuky.

4 - dostatečný Žák má podstatné mezery v úplnosti a přesnosti poznatků.
Při provádění zadaných činností chybuje i přes podporu a pomoc učitele.
Téměř není schopen samostatné práce, skupinové práce se účastní pouze pasivně.
Jeho grafický projev není estetický, dopouští se závažných chyb.
O výuku téměř neprojevuje zájem.
Velmi často má v nepořádku věci do výuky.

5 - nedostatečný Žák si nové poznatky není schopen osvojit ani za pomoci a podpory učitele.
O výuku neprojevuje zájem.
Není schopen samostatné práce.
Práce ve skupině se neúčastní, často při ní vyrušuje.
Jeho grafický projev je nesrozumitelný a neestetický.
Nemá v pořádku věci do výuky.

Hodnocení v předmětech s převahou výchovného působení - VV, HV, TV

 1 - výborný Žák se pravidelně a zodpovědně připravuje na výuku.
Žák je v činnostech velmi aktivní.
Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.
Jeho projev je v rámci jeho možností esteticky působivý, originální, procítěný a přesný.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Velmi aktivně se zajímá o předmět.

2 - chvalitebný Žák je většinou připraven do výuky.
Žák je v činnostech aktivní a převážně samostatný.
Využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí.
Jeho projev je v rámci jeho možností esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky.
Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky.
Aktivně se zajímá o předmět.

3 - dobrý Žák není vždy řádně připraven do výuky.
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový.
Nevyužívá dostatečně své schopnosti.
Jeho projev je i v rámci jeho možností málo působivý, dopouští se v něm chyb.
Jeho vědomosti a dovednosti mají mezery a při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje pomoc učitele.
Projevuje malý zájem o předmět.

4 - dostatečný Žák je zřídka připraven do výuky.
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý.
Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.
Úkoly řeší s častými chybami.
Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele.
Neprojevuje téměř žádný zájem o předmět.

5 - nedostatečný Žák nebývá připraven do výuky.
Žák je v činnostech pasivní.
Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý.
Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu.
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedokáže aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci a předmět.

Hodnocení v předmětech s převahou praktického zaměření - PČ

 1 - výborný Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce.
Dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků.
Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí.
Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii.
Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla.
Aktivně překonává vyskytující se překážky.

2 - chvalitebný Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby.
Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku.
Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí.
Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.
Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky.
Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

3 - dobrý Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy.
Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele.
Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku.
Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii.
K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován.
Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

4 - dostatečný Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb.
Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.
Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti.
Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí.
Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie.
V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

5 - nedostatečný Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele.
Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti.
Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.
V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Hodnocení chování žáka

 1 - velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla společenského chování a ustanovení školního řádu.
Méně závažných přestupků se dopustil izolovaně a ojediněle.
Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby účinně napravit.

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly společenského chování a s ustanoveními školního řádu.
Žák se dopustil závažného přestupků proti pravidlům společenského chování a školního řádu nebo se opakovaně dopustil méně závažných přestupků.
Dopustil se poškozování nebo ničení majetku školy.
Zpravidla se přes předchozí výchovné opatření (napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele či ředitele školy) dopustil dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly společenského chování.
Dopustil se velmi závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, jimiž je vážně ohroženo výchovné působení a bezpečnost a zdraví jiných osob.
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.
Zpravidla se přes předchozí výchovná opatření a snížení stupně z chování dopustil dalších přestupků.

Stupeň hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními pedagogickými pracovníky. O stupni klasifikace rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování ustanovení školního řádu během aktuálního klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K předchozím kázeňským opatřením se přihlíží zejména tehdy, jestliže nebyla účinná.

Výchovná opatření (opatření k vedoucí posílení kázně)

Pochvala třídního učitele Uděluje se zpravidla za stálé a přínosné aktivity pro třídu, stále výborné výsledky při studiu, úspěšnou reprezentaci třídy a školy v celoškolních a obecních akcích.

Pochvala ředitele školy Uděluje se zpravidla za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitelka školy.

Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do školní matriky a jsou o nich informováni zákonní zástupci.

Při porušení povinností stanovených školním řádem se ukládá za závažné nebo opakované provinění opatření k posílení kázně. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování.
Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto výchovných opatření:

Napomenutí třídního učitele Je udělováno za opakované zapomínání školních pomůcek nebo za drobné, méně závažné prohřešky proti školnímu řádu a proti zásadám společenského chování.
O udělení opatření informuje třídní učitel zákonné zástupce prostřednictvím EŽK a provede záznam do školní matriky.

Důtka třídního učitele Je udělována za závažnější prohřešky proti školnímu řádu, zejména v oblasti přípravy na vyučování, zapomínání školních pomůcek nebo za závažnější prohřešky proti společenskému chování.
Uvedené opatření k posílení kázně uděluje třídní učitel.
O této skutečnosti neprodleně informuje ředitelku školy, projedná vše se zákonnými zástupci, kteří následně obdrží písemné vyrozumění o této skutečnosti.
Třídní učitel provede záznam do školní matriky.
Na nejbližší hodnotící pedagogické radě informuje ostatní členy pedagogického sboru.

Důtka ředitele školy Je udělována žákovi ředitelem školy po projednání v pedagogické radě zejména za ojedinělé nevhodné chování vůči žákům nebo zaměstnancům školy, poškození majetku školy nebo jiné ojedinělé závažné provinění proti školnímu řádu či za opakující se přestupky proti školnímu řádu a trvale negativní chování.
Ředitelka školy, třídní učitel nebo pracovník školského poradenského zařízení projedná prokazatelně se zákonným zástupcem udělení kázeňského opatření a ti následně obdrží písemné vyrozumění o této skutečnosti.
Třídní učitel provede záznam do školní matriky.
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
V případě neúčinnosti opatření k posílení kázně bude udělen žákovi snížený stupeň z chování, stejně jako v případě závažného provinění proti školnímu řádu.

Text byl zkrácen. Plné znění najdete zde.

Informace k výuceDnes je 19. 06. 2024 | Svátek má: Leoš | Počasí v Přerově: 26.35 °C | Počasí zítra: 22.79 °C