V případě nepřítomnosti dítěte ve škole prosím o neprodlené doplnění zápisů z prvouky.

Pokud dítě chybí 1 den, nebo jen část dne, prosím o neprodledné doplnění zadaných domácích úkolů.
Při delší nepřítomnosti se s dětmi na dopsání úkolů budu domlouvat individuálně. Domácí úkoly zadávám dle aktuální potřeby něco procvičit, což se dětí, které nejsou v danou chvíli ve škole, nemusí týkat.
Po návratu do školy obvykle zjišťuji, zda dané učivo zvládá a do jaké míry, a podle toho některé úkoly doplňujeme. Není tedy nutné dopsat všecny úkoly, jen ty, které jsou pro dítě v tu chvíli přínostné/potřebné.
Úkoly, které by si děti měly určitě doplnit, označuji v tabulce černě. Jedná se zejména o učivo, které je nutné procvičovat neustále.
Ostatní úkoly (v tabulce označené šedě) berte jako doporučené, vhodné k zišťování toho, do jaké míry dítě učivo zvládá. Můžete je provádět ústně.

Další úkoly k procvičování i vysvětlení učiva najdete v záložce Za školou nebo v našich učebnicích.

21. týden (20. 5. - 24. 5.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s, v av procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat a rozpoznat všechny slovní druhy  
 Mluvnické kategorie
 podstatných jmen a sloves
 - vyjmenovat naučené mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) a sloves
   (osoba, číslo, čas)
 - určit rod, číslo a pád zadaných podstatných jmen
 - určit osobu, číslo a čas zadaných sloves
 
 M   Dělení mimo obor
 násobilek
 - vydělit číslo násobky 10, 100 (příklady typu 350 : 7, 3 500 : 7)
 - vydělit číslo vzniklé součtem dvou násobků (příklady typu 48 : 4)
 - správnost dělení si ověřovat zkouškou
 
 Násobení mimo obor 
 násobilek
 - vynásobit číslo 10, 100, 1 000 (příklady typu 2 × 10, 20 × 10, 2 × 100)
 - vynásobit číslo násobky 10, 100 (příklady typu 2 × 70, 20 × 70, 2 × 700)
 
 Pamětné + a -  - při pamětném sčítání a odčítání aplikovat rozklad čísel a jejich postupné přičítání  
 Trojúhelník  - pojmenovat vrcholy a strany trojúhelníka
 - strany pojmenovat pomocí hraničních bodů (strana AB) i jako čáru (strana c)
 
 Prv  Růst a vývoj člověka  - vývojové etapy
 

20. týden (13. 5. - 17. 5.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s, v av procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat a rozpoznat slovní druhy (1. - 7.)  
 Mluvnické kategorie
 podstatných jmen
 - vyjmenovat naučené mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)
 - určit rod, číslo a pád zadaných podstatných jmen
 
 Mluvnické kategorie
 sloves 
 - vyjmenovat naučené mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas)
 - s dopomocí určit osobu, číslo a čas zadaných sloves
 
 M   Dělení mimo obor
 násobilek
 - vydělit číslo násobky 10, 100 (příklady typu 350 : 7, 3 500 : 7)
 - vydělit číslo vzniklé součtem dvou násobků (příklady typu 48 : 4)
 
 Konstrukční úlohy  - úhledně a přesně narýsovat zadné konstrukce
 - správně pojmenovat známé geometrické útvary
 
 Prv  Potřeby a základní znaky
 člověk
 - vyjmenovat základní společné znaky lidí
 

19. týden (6. 5. - 10. 5.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s, v av procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat předložky
 - rozpoznat slovní druhy (1. - 7.)
 
 Mluvnické kategorie
 podstatných jmen
 - vyjmenovat naučené mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)
 - určit rod, číslo a pád zadaných podstatných jmen
 
 M   Násobení mimo obor
 násobilek
 - vynásobit číslo jiným dvojciferným číslem (příklady typu 5 × 27)  
 Útvary souměrné podle
 osy
 - zakreslit osu souměrnosti v rovinných geometrických útvarech

 
 Prv  Ekosystémy  - přiřadit živé přírodniny do ekosystémů les, pole a louka, hory, řeka
 

18. týden (29. 4. - 3. 5.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s a v v procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - vyjmenovat všechny slovní druhy
 - rozdělit slovní druhy na ohebné a neohebné, vysvětlit podstatu ohebnosti
 - definovat a podle otázek Kde? Kam? Kdy? Jak? rozpoznat příslovce
 
 Pád podstatných jmen  - samostatně přiřadit pádovou otázku ke slovu a určit pád - procvičujte prosím i doma  
 M   Násobení mimo obor
 násobilek
 - vynásobit číslo 10, 100, 1 000 (příklady typu 2 × 10, 20 × 10, 2 × 100)
 - vynásobit číslo násobky 10, 100 (příklady typu 2 × 70, 20 × 70, 2 × 700)
 
 Útvary souměrné podle
 osy
 - dokreslit útvar ve čtvercové síti podle osy souměrnosti
 - v osově souměrných útvarech dokreslit osu souměrnosti
 
 Prv  Další klasifikace živočichů  - dělení živočichů podle potravy
 - dělení živočichů podle jejich vztahu k člověku
 

17. týden (22. 4. - 25. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s a v v procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat ohebné slovní druhy, u vybraných vysvětlit další kritéria rozřazování
 - přiřadit jednoduché příklady slov k ohebným slovním druhům
 - u podstatných jmen bezpečně určit rod a číslo
 
 Pád podstatných jmen  - chápat algoritmus určování pádů pomocí pádových otázek
 - s dopomocí přiřadit pádovou otázku ke slovu a určit pád
 
 M   Číselný obor do 1 000  - pamětně i písemné sečíst a odečíst trojciferná čísla
 - používat zkoušku správnosti
 - početní operace vhodně využívat při řešení slovních úloh
 
 Konstrukční úlohy  - bez problémů využívat všech dosavadních poznatků o rovinných geometrických
   obrazcích a jejich vzájemných vztazích
 - měřit délku s přesností na cm a mm
 - rýsovat přesně a úhledně
 - geometrické útvary správně pojmenovávat a jejich názvy správně číst
 
 Prv  Stavba těla živočichů  - bezobratlí živočichové, hmyz
 - vývoj obojživelníků a hmyzu
 

16. týden (15. 4. - 17. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s a v v procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat ohebné slovní druhy, u vybraných vysvětlit další kritéria rozřazování
 - přiřadit jednoduché příklady slov k ohebným slovním druhům
 
 Číslo podstatných jmen  - rozlišit číslo podstatných jmen u slov v základním i jiném tvaru  
 M   Číselný obor do 1 000  - číst a zapisovat čísla
 - porovnávat čísla
 - orientovat se na číselné ose
 - přičítat k číslům další desítky a stovky, nebo je odečítat
 - rozišovat v číslech řády (jednotky, desítky, stovky)
 
 Dělení se zbytkem  - bezpečně používat algoritmus dělení se zbytkem  
 Prv  Stavba těla živočichů  - uzpůsobení různých částí těla živočichů rozličným životním podmínkám  

15. týden (8. 4. - 12. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p, s a v v procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat ohebné slovní druhy, u vybraných vysvětlit další kritéria rozřazování
 - přiřadit jednoduché příklady slov k ohebným slovním druhům
 
 Rod podstatných jmen  - rozlišit rod podstatných jmen u slov v základním i jiném tvaru  
 M   Dělení se zbytkem  - používat správně algoritmus dělení se zbytkem s využitím poznatků malé násobilky
 - postupně automatizovat algoritmus, počítání zrychlovat a snižovat chybovost
 - správnost dělení si ověřovat zkouškou
 
 Pamětné + a -  - pamětně sčítat a odčítat čísla do 100 s využitím algoritmu rozkladu  
 Slovní úlohy  - správě sestavit zápis, výpočet a odpověď slovních úloh různého typu  
 Konstrukční úlohy  - využívat dosavadní znalosti při rýsování (správné pojmenovávání geometrických
   útvarů, používat správně zavedené označování, včetně symbolů, rýsovat přesně
   a pečlivě, změřit délku zadaných geometrických útvarů, posoudit vzájemnou polohu
   dvou geometrických útvarů)
 - chápat důležitost zvládnutého geometrického učiva v reálném světě
 - prohlubovat dovednost rýsování s pomocí kružítka
 
 Prv  Stavba těla živočichů  - popsat stavbu těla ptáků a savců
 - uzpůsobení různých částí těla živočichů rozličným životním podmínkám
 

14. týden (1. 4. - 5. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p a s v procvičených slovech příbuzných
 - doplnit i/y po ve vybraných slovech
 
 Tvarosloví  - definovat ohebné slovní druhy, u vybraných vysvětlit další kritéria rozřazování
 - přiřadit jednoduché příklady slov k ohebným slovním druhům
 
 M   Dělení se zbytkem  - používat správně algoritmus dělení se zbytkem s využitím poznatků malé násobilky
 - postupně automatizovat algoritmus, počítání zrychlovat a snižovat chybovost
 - správnost dělení si ověřovat zkouškou
 
 Konstrukční úlohy  - využívat dosavadní znalosti při rýsování (správné pojmenovávání geometrických
   útvarů, používat správně zavedené označování, včetně symbolů, rýsovat přesně
   a pečlivě, změřit délku zadaných geometrických útvarů, posoudit vzájemnou polohu
   dvou geometrických útvarů)
 - chápat důležitost zvládnutého geometrického učiva v reálném světě
 - prohlubovat dovednost rýsování s pomocí kružítka
 
 Prv  Stavba těla živočichů  - popsat stavbu těla ryb, obojživelníků a plazů
 

12. týden (18. 3. - 22. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po v a vysvětlit jejich věcný význam
 - k vybraným vyjmenovaným slovům přiřadit nebo odvodit slova příbuzná
 - doplnit i/y u vybraných slov příbuzných 
 
 Tvarosloví  - definovat zájmena a číslovky
 - u číslovek používat další kritérium určování (otázky)
 
 M   Dělení se zbytkem  - mít vytvořenu konkrétní představu o tom, co znamená rozdělit něco se zbytkem
 - s dopomocí používat algoritmus dělení se zbytkem
 - s dopomocí sestavovat a řešit zkoušku správnosti  
 
 Slovní úlohy  - řešení úsudkových slovních úloh  
 Geometrické útvary  - bez problémů se orientovat v zavedených geometrických pojmech
 - definovat a popsat vybrané rovinné geometrické útvary
 
 Konstrukční úlohy  - samostatně zvládat rýsování podle písemného i slovního zadání
 - rýsovat přesně a pečlivě, při rýsování používat správné rýsovací pomůcky
 
 Prv  Živočichové  - popsat základní znaky života živočichů
 

11. týden (11. 3. - 15. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Pravopis
 - bez problémů doplnit i/y po b, l, m, p a s v procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat přídavná jména
 - u přídavných jmen používat další kritérium určování (dotazování zájmeny)
 
 M   Pamětné + a -
 Písemné + a -
 - automatizace početních operací, aplikace při řešení slovních úloh
 
 Slovní úlohy  - řešení úsudkových slovních úloh  
 Nestandardní mat. úlohy  - řešení obrázkových příkladů a matematických řad  
 Jednotky délky  - převádět jednotky délky mm-cm-dm-m-kmcm-mm převádět také se zbytkem
 
 Geometrické útvary  - narýsovat kružnici (správně držet kružítko, narýsovat kružnici daného poloměru)
 - narýsovanou kružnici správně pojmenovat, včetně označenín jejího středu
 
 Prv  Houby  - definovat houby jako samostatnou skupinu živých přírodnin (odlišit od rostlin)
 - popsat stavbu těla houby
 - druhy hub
 

10. týden (4. 3. - 8. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova po S
 - vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po s
 
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b, l, m a p v procvičených slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - definovat podstatná jména a slovesa
 - u podstatných jmen používat další kritérium určování (ukazování zájmeny)
 
 M   Číselný obor do 1 000  - čtení a zápis čísel
 - orientace na číselné ose
 
 Pamětné + a -
 Písemné + a -
 - algoritmus početních spojů využívat při počítání v číselném oboru do 1 000
 - ověřovat si správnost výsledku zkouškou
 
 Slovní úlohy  - vyřešit slovní úlohu na + a - v číselném oboru do 1 000  
 Jednotky délky  - převádět jednotky délky mm-cm-dm-m-kmcm-mm převádět také se zbytkem
 
 Geometrické útvary  - narýsovat čtverec a obdélník (pomocí kolmic), narýsovat trojúhelník
 - uvedené geometrické útvary správně popsat a změřit délky jejich stran
 
 Prv  Rostliny  - list - funkce, druhy
 - květ - funkce, druhy
 - plod - funkce, druhy
 

7. týden (11. 2. - 15. 2.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova po P
 - správně rozlišit významově obtížnější slova, homonyma
 
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b, l, m a p v procvičených slovech příbuzných
 
 Slovní zásoba  - definovat slova jednoznačná-mnohoznačná, souznačná a protikladná,
   slova nadřazená-podřazená-souřadná, slova příbuzná
 - k uvedeným typům slov úvést příklady
 - rozlišit, o jaký typ vztahu mezi slovy se jedná 
 
 M   Početní spoje  - automatizovat početní spoje a ověření správnosti výsledku zkouškou
 - základní početní spoje využít i v nestandardních slovních a grafických zadáních
 
 Jednotky délky  - převádět cm na mm se zbytkem a naopak
 - převody jednotek použít i v geometrii při rýsování
 
 Geometrické útvary  - správně pojmenovat trojúhelník
 - změřit a zapsat délky jeho stran
 
 Prv  Rostliny  - nadzemní a podzemní části rostlin
 - kořen - jeho funkce a druhy
 - stonek - jeho druhy
 

6. týden (4. 2. - 8. 2.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova po P
 - vysvětlit význam vyjmenovaných slov po p a na jeho základě přiřadit slova příbuzná
 - správně rozlišit významově obtížnější slova, homonyma
 
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b, l a m v procvičených slovech příbuzných
 - doplnit i/y ve vyjmenovaných slovech po p a jednodušších slovech příbuzných
 
 Tvarosloví  - rozlišit podstatná jména a slovesa  
 M   Písemné + a -
 Pamětné + a -, × a :
 - zvládat algoritmy písemných a pamětných početních operací
 - využívat početní operace podle jejich výhodnosti při řešení slovních úloh
 - počítat s výhodou (vhodně zaměňovat pořadí sčítanců pro usnadnění sčítání)
 - ověřit si správnost výsledku zkouškou (u sčítání sčítáním s výměnou sčítanců,
   u odčítání sčítáním, u dělení násobením, u násobení násobením s výměnou
   činitelů)
 
 Číselný obor do 1 000  - správně čísla přečíst a zapsat
 - vyznačit čísla na číselné ose
 
 Jednotky délky  - vyjmenovat jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)
 - převádět cm na mm a naopak
 
 Geometrické útvary  - rozlišit trojúhelník, čtverec a obdélník a správně je popsat (proti směru hodinových
   ručiček)
 - u uvedených geometrických tvarů ukázat a spočítat vrcholy a strany
 
 Prv  Rostliny  - rozdělit rostliny na kvetoucí a nekvetoucí
 - rozdělit rostlin podle užitku (rostliny plané, užitkové, okrasné, plevel)
 - další dělení rostlin (rostliny léčivé, jedovaté a chráněné) 
 

5. týden (28. 1. - 1. 2.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova po M
 - na základě významu přiřazovat daná slova příbuzná nebo odvozovat nová slova   
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b, l a m v procvičených slovech příbuzných
 
 Slovní zásoba  - orientovat se v termínech slova nadřazená-podřazená-souřadná, slova souznačná,
   slova protikladná, slova příbuzná
 
 Tvarosloví  - rozlišit podstatná jména a slovesa  
 M   Písemné + a -
 Pamětné + a -
 - zvládat algoritmy písemných a pamětných početních operací
 - využívat početní operace podle jejich výhodnosti při řešení slovních úloh
 - počítat s výhodou (vhodně zaměňovat pořadí sčítanců pro usnadnění sčítání)
 - ověřit si správnost výsledku zkouškou (u sčítání sčítáním s výměnou sčítanců,
   u odčítání sčítáním)
 
 Konstrukční úlohy  - rýsovat podle ústního a písemného zadání
 - narýsovat složitější konstrukční úlohy, která se skládá za 2-3 kroků
 - správně pojmenováva geometrické útvary
 - při rýsování operovat s cm a mm
 
 Prv  Rostliny  - zařadit rostliny do systému třídění přírodnit
 - vyjmenovat a vysvětlit projevy života rostlin (základní znaky života)
 

2. týden (7. 1. - 11. 1.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova po M
 - vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po m
 - vysvětlit význam vyjmenovaných slov po m
 - na základě významu přiřazovat daná slova příbuzná nebo odvozovat nová slova 
 
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b a l v procvičených slovech příbuzných
 - s dopomocí při zdůvodnění příbuznosti správně doplnit i/y po m
 
 Pololetní opakování  - slova nadřazená, podřazená a souřadná
 - slova souznačná a protikladná
 - slova mnohoznačná
 - slova příbuzná a jejich kořen
 - vyjmenovaná slova po B a L
 - pravopis i/y po B a L
 - pravopis párových souhlásek
 - velká písmena v názvech osob a zvířat, místních názvech (řeky, hory, města...)
 - věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí, spojky
 - podstatná jména a slovesa
 
 M   Písemné + a -
 - sečíst a odečíst pamětně dvojciferná čísla pod sebou 
 - u písemného odčítání provést zkoušku písemným sčítáním
 - ověřit si správnost písemného počítání také pamětným počítáním
 
 Vzájemná poloha přímek  - rozlišení rovnoběžek a různoběžek, rozlišit, které různoběžky jsou kolmicemi
 - různoběžnost zapsat a přečíst
 - ukázat odraz různoběžek v realitě
 
 Pololetní opakování  - pamětné + a - (umět upatnit rozklad)
 - písemné + a -
 - přednost početních operací
 - slovní úlohy různého typu:
    o x více/méně
    xkrát více/méně
    V obchodě je 75 lidí. 23 lidí odešlo, 17 lidí přišlo. Kolik je v obchodě lidí?
    8 koláčů stojí 64 Kč. Kolik stojí 2, 4, 7, 9 a 10 koláčů? (výpočet formou tabulky)
 - jednotky času a jejich převodní vztahy (sekunda, minuta, hodina)
 - řády čísel (napiš číslo, které má 2 jednotky a 3 desítky)
 - rýsování kolmic a rovnoběžek
 - vzájemná poloha bodů a přímky (bod leží/neleží na přímce)
 - rýsování úsečky dané délky (délka udaná v cm a mm) 
 
 Prv  Lidské výrobky
 Přírodniny
 Vzduch
 - materiály/suroviny a jejich vlastnosti
 - rozlišení živých a neživých přírodnin
 - složení vzduchu, přítomnost vzduchu všude kolem nás, ověření přítomnosti vzduchu
 

50. týden (10. 12. - 14. 12.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova po L
 - na základě významu odvodit jednoduchá slova příbuzná  
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b v procvičených slovech příbuzných
 - s dopomocí při zdůvodnění příbuznosti správně doplnit i/y po l
 
 M   Pamětné + a -
 - sečíst a odečíst pamětně dvojciferná čísla s přechodem přes desítky
 - vytvářet a řešit slovní úlohy využívající sčítání a odčítání
 - v rámci slovní úlohy o nakupování umět vypočítat cenu více kusů stejných
   výrobků dané ceny
 
 Násobilka 10  - umět správně vynásobit a vydělit čísla 10  
 Kolmice  - narýsovat kolmice vedoucí daným bodem na přímce i mimo ni
 - kolmost zapsat zápisem a správně přečíst
 - ukázat odraz kolmic v realitě
 
 Rovnoběžky  - vysvětlit podstatu rovnoběžnosti
 - ukázat odraz rovnoběžek v realitě
 - rovnoběžnost zapsat zápisem a správně přečíst
 
 Prv  Čas
 - chápat potřebu rozdělení časových období (den/noc, měsíc, rok, roční období)  

49. týden (3. 12. - 7. 12.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova
 - vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po l, vysvětlit jejich význam
 - odvodit jednoduchá slova příbuzná
 
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b v procvičených slovech příbuzných
 
 M   Pamětné + a -
 - použít algoritmus  pamětného + a - při počítání s rozkladem i bez něj
 - sečíst a odečíst pamětně dvojciferná čísla s přechodem přes desítky
 
 Kolmice  - narýsovat kolmice vedoucí daným bodem na přímce  
 Prv  Naše vlast
 
 - rozdělit ČR na historická území i kraje
 - určit hlavní město
 - vyjmenovat sousední státy
 - popsat povrch ČR
 

48. týden (26. 11. - 30. 11.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova
 - na základě významu odvodit nebo přiřadit slova příbuzná
 
 Pravopis  - bez problémů doplnit i/y po b v procvičených slovech příbuzných
 
 M   Slovní úlohy
 - sečíst několik položek z nákupního seznamu, umět částku vyjádřit mincemi
 
 Kolmice  - vysvětlit, co jsou to kolmice
 - narýsovat kolmice
 - správně přečíst zápis kolmosti dvou přímek
 
 Prv  Využití krajiny
 Voda v krajině
 - chápat význam krajiny pro život člověka, popsat různé způsoby využití krajiny
 - umět vyjmenovat různé vodní plochy a popsat jejich využití
 - popsat řeku od pramene k ústí
 

47. týden (19. 11. - 23. 11.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Vyjmenovaná slova
 - odříkat slova vyjmenovaná po b
 - rozumět významu vyjmenovaných slov
 - na základě významu odvodit nebo přiřadit slova příbuzná
 
 Pravopis  - bez problémů rozlišovat pravopis slov bít/být a slov k nim příbuzných
 - vysvětlit a použít algoritmus doplňování i/y po b
   Toto učivo je velmi náročné, proto se mu budeme dlouhodobě věnovat. Obtížná slova
   si budeme postupně dopisovat do Vyjmenovníčku, podle kterého by si měly děti
   pravidelně opakovat. Jednu stránku ve Vyjmenovníčku jsme vyhradili na individuální
   docvičování slov, která jsou obtížná jen pro některé děti. Tato slova prosím také cyklicky
   procvičujte.
 
 M   Násobení a dělení v oboru
 násobilky 9
 - vyjmenovat řadu násobků 9
 - mít automatizované početní spoje násobilky 9
 - znalost násobilky aplikovat při násobení a dělení, pohotově přiřazovat výsledky
 
 Slovní úlohy  - řešení slovních úlohy typu o x více / méně, xkrát více / méně  
 Prv  Orientace v krajině
 
 Povrch krajiny
 - správně zapsat světové strany do směrové ružice
 - umět použít světové strany při orientaci na mapě
 - pojmenovat krajiny s různou nadmořskou výškou, podle barev je najít na mapě
 

45. týden (5. 11. - 9. 11.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Části slova
 - definovat části slova (kořen, předpona, přípona)
 - ve skupině slov příbuzných nalézt kořen, rozlišit předponu a příponu

 
 Slova příbuzná  - definovat slova příbuzná na základě blízkého významu a společného kořene
 - utvořit slova příbuzná z nabídnutých slov
 - samostatně vymyslet další slova příbuzná k uvedeným příkladům
 
 Pravopis
 - chápat pravopis slov být / bít a slov k nim příbuzných
 - vymyslet slova příbuzná ke slovům bydlit, obyvatel, byt
 
- všímat si shody i/y v kořeni slov příbuzných
 
 M   Násobení a dělení v oboru
 násobilky 8
 - mít automatizované početní spoje násobilky 8
 - znalost násobilky aplikovat při násobení a dělení, pohotově přiřazovat výsledky
 
 Počítání s předností  - správně seřadit početní operace podle jejich přednosti:
   1. výpočet závorky, 2. výpočet násobení / dělení, 3. výpočet sčítání / odčítání 
 
 Slovní úlohy  - řešení slovních úlohy typu o x více / méně, xkrát více / méně  
 Přímka, úsečka
 - bez problémů se orientovat v názvosloví (přímka / úsečka)
 - ukázat úsečku, přímku a bod na obrázku
 - zpřesňovat rýsování i měření úseček
 
 Prv  Budovy ve městě
 
 Doprava
 - uvádět příklady budov určených pro kulturní, společenské a sportovní účely, obchody a
   služby, průmyslová zařízení
 - vysvětlit pojem městská hromadná doprava
 - uvádět příklady dopravních prostředků MHD a osobní dopravy
   začněte se s dětmi prosím připravovat podle sešitu (poslední 2 zápisy v sešitě by děti
   měly umět odříkat a vysvětlit)
 

44. týden (29. 10. - 2. 11.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Slova protikladná 
 a souznačná
 - definovat termíny
 - vytvářet dvojice slov protikladných nebo souznačných (spojit nabídnutá slova, nebo
   slovo samostatně vymyslet)
 
 M   Násobení a dělení v oboru
 násobilky 8
 - vyjmenovat násobky 8
 - mít konkrétní představu o podstatě násobení
 
 Přímka, úsečka
 - využít předešlé znalosti o úsečkách a přímkách při konstrukci složitějších úloh
 - zdokonalovat svou techniku rýsování (rýsovat přesně a pečlivě) i přesného měření
 
 Prv  Plán obce
 Poštovní schránky
 - do plánu obce zakreslit trasu
 - poslat dopis
 

43. týden (22. 10. - 26. 10.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Větné celky
 - vysvětlit rozdlíl mezi větou jednoduchou a souvětím (1 sloveso = 1 věta)
 - rozlišit větu jednoduchou a souvětí

 - spojit dvě věty v souvětí a najít spojovací výraz
 - vytvořit souvětí s 2-3 větami
 
 Pravopis  - před spojovacími výrazy napsat čárku (s výjimkou spojek a, i, ani, nebo)  
 Slova protikladná
 - definovat slova protikladná
 - k daným příkladům přiřadit nebo vymyslet slovo protikladné
 
 Rým, verš
 - vytvořit dvojici slov, která se rýmují
 - použitím předem vymyšlených rýmů sestavit verš

 
 M   Násobení a dělení v oboru
 násobilky 7
 - mít automatizované početní spoje násobilky 7
 - znalost násobilky aplikovat při násobení a dělení, pohotově přiřazovat výsledky
 
 Ověření správnosti  - správnost násobení a dělení si ověřit zkouškou  
 Přímka, úsečka
 - samostatně podle zadání narýsovat a správně pojmenovat přímku, včetně bodů,
   které jí náleží / nenáleží
 - samostatně podle zadání narýsovat a správně pojmenovat úsečku
 - změřit narýsovanou úsečku s přesností na cm a mm
 
 Prv  Plán obce  - nakreslit jednoduchý plán využívající orientační značky
   začněte se s dětmi prosím připravovat podle sešitu (poslední 2 zápisy v sešitě by děti
   měly umět odříkat a vysvětlit)
 

42. týden (15. 10. - 19. 10.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
 ČJ  Věty  - vymyslet větu
 - uspořádat slova ve větě
 - rozlišit druh věty a zapsat správné interpunkční znaménko
 - pomocí vhodné spojky spojit dvě věty v souvětí
 
 Pravopis  - správně zdůvodňovat známé pravopisné jevy (zejména párové souhlásky a i/y)
 - pečlivě kontrolovat napsaný text, chyby opravovat
 
 Adresa  - správně nadepsat obálku dopisu  
 Dopis  - napsat dopis spolužákovi
 - dodržet strukturu dopisu (datum, oslovení, vlastní text dopisu, podpis)
 
 M   Násobení a dělení v oboru
 násobilky 7
 - mít konkrétní představu o násobení 7
 - vyjmenovat řadu násobků 7
 
 Ověření správnosti  - správnost násobení a dělení si ověřit zkouškou  
 Přímka  - narýsovat a správně pojmenovat přímku
 - rozlišit přímku a úsečku
 - narýsovat body, které náleží / nenáleží dané přímce
 - při rýsování držet správně pravítko, používat adekvátní rýsovací pomůcky, 
   rýsovat lehce a jednotažně
 
 Prv  Vesnice
 Plán obce
 - popsat vesnici
 - nakreslit jednoduchý plán využívající orientační značky
   začněte se s dětmi prosím připravovat podle sešitu (poslední zápis v sešitě by děti
   měly umět odříkat a vysvětlit)
 

41. týden (8. 10. - 12. 10.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ  Párové souhlásky  - doplnit párovou souhlásku a její pravopis správně zdůvodnit vhodně zvoleným
    jiným tvarem slova nebo slovem příbuzným
  M   Násobení a dělení v oboru
 násobilky 6
 - mít konkrétní představu o násobení 6
 - vyjmenovat řadu násobků 6
 - znalost násobilky 6 aplikovat při násobení a dělení
 - porozumět zadání slovní úlohy s násobením a dělením, slovní úlohu jednoduše
    zapsat a vyřešit
 
 Ověření správnosti  - správnost násobení a dělení si ověřit zkouškou  
 Úsečka  - narýsovat a změřit úsečku s přesností na milimetry
 - při rýsování držet správně pravítko, používat adekvátní rýsovací pomůcky, 
   rýsovat lehce a jednotažně
 
 Prv  Obec
 Město
 - umět vysvětlit rozdělení obcí
 - popsat město a jeho nejzákladnější části i prvky napomáhající orientaci
   začněte se s dětmi prosím připravovat podle sešitu (poslední zápis v sešitě by děti
   měly umět odříkat a vysvětlit)
 

40. týden (1. 10. - 5. 10.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ  Hláskové skupiny dě, tě,
 ně, bě, pě, vě, mě
 - slova s danými hláskovými skupinami správně přečíst a zapsat 
 Podstatná jména  - samostatně vymýšlet podstatná jména
 
 Druhy vět podle   komunikačního záměru
 mluvčího
 - rozlišit věty rozkazovací, oznamovací, tázací a přací podle obsahu i intonace
   a správně je zapsat
 Práce s textem  - porozumět jednoduchému zadání a splnit jej
 - samostatně vyhledat a opravit chybu ve svém textu
 
  M   Násobení a dělení v oboru
 násobilek 2, 3, 4 a 5
 - správně zapsat a vyřešit slovní úlohu
 
 Počítání s předností  - seřadit početní operace podle přednosti a vypočítat je  
 Bod a úsečka  - narýsovat úsečku s rozměrem udaným v centimetrech
 - narýsovat bod, který náleží/nenáleží úsečce
 - u zadaných bodů posoudit polohu k dané úsečce
 - trénink jemné motoriky při práci s pravítkem (správný úchop pravítka, lehká ruka
   při rýsování)
 
 Prv  Dopravní značky  - rozpoznat dopravní značky, se kterými se děti běžně setkávají a třídit je do skupin
   podle významu
 - posoudit správné/nesprávné chování na silnici a v jejím okolí
   začněte se s dětmi prosím připravovat podle sešitu (poslední zápis v sešitě by děti
   měly umět odříkat a vysvětlit)
 

39. týden (24. 9. - 26. 9.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ  Slova nadřazená,
 podřazená, souřadná
 - k daným příkladům vytvořit slovo nadřazené a další slovo souřadné
 - k danému slovu nadřazenému přiřadit slova podřazená
 Podstatná jména  - definovat podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí
 - rozlišit podstatná jména v textu
 
 Slovesa   - definovat slovesa jako činnosti osob, zvířat a věcí
 - rozlišit jednoduchá slovesa v textu 
 Párové souhlásky  - doplnit vhodnou párovou souhlásku a zdůvodnit její pravopis jiným tvarem slova  
  M   Násobení a dělení v oboru
 násobilek 2, 3, 4 a 5
 - vyjmenovat řadu násobků
   násobilky prosím trénujte doma, některé děti je nemají dobře zvládnuté
 - násobilky pohotově použít při násobení a dělení
 
 Pamětné + a - do 100  - automatizujeme, zvyšujeme rychlost, snižujeme chybovost  
 Prv  Cesta do školy  - různé druhy dopravního značení
   začněte se s dětmi prosím připravovat podle sešitu (poslední zápis v sešitě by děti
   měly umět odříkat a vysvětlit)
 

38. týden (17. 9. - 21. 9.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ  Abeceda
 - seřadit 10 slov podle abecedy
 - setřídit slova, která mají stejné počáteční písmeno
 Hlásky  - rozdělit hlásky na souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné), samohlásky (krátké, dlouhé) a 
   dvojhlásky
   všechny děti jsem přezkoušela ze znalosti klasifikace souhlásek, které si měly
   zopakovat 
doma, učivo budeme dále periodicky procvičovat už ve škole
 
 Pravopis   - zdůvodnit psaní i/y po souhláskách měkkých a tvrdých, pravidlo aplikovat při psaní 
   učivo budeme ještě procvičovat, ale na ústní zdůvodňování se prosím zaměřte i doma
 - sluchově rozlišit a správně napsat di, ti, ni / dy, ty, ny
 Psaní  - po zopakování všech velkých a malých psacích písmen zvládat jejich opis i přepis
 - při psaní se zaměřujeme na dodržování hygienických zásad (správné sezení, úchop
   pera...)
 - pracujeme na zúhlednění písemného projevu (minimalizujeme nadměrné škrtání a 
   přepisování způsobené nesoustředěností na práci)
 
  M   Pamětné + a - do 20  - automatizujeme, odbouráváme počítání na prstech
   procvičujte prosím i doma, je to potřeba
 
 Pamětné + a - do 100  - automatizujeme, zvyšujeme rychlost, snižujeme chybovost  
 Geometrie  - bod - najít bod, správně ho označit a pojmenovat
 - úsečka - narýsovat úsečku spojením bodů, správně ji pojmenovat, na čáře
                  s vyznačenými body ukázat a obtáhnout úsečku
 - při rýsování se zaměřujeme na úhlednost (lehké jednotažné rýsování, rovné čáry)
 - úhlednost rýsování souvisí také s dobrou přípravou rýsovacích pomůcek
   rýsovací pomůcky pravidelně kontroluji, většina děti už je mívá připraveny vzorně,
   díky :-)
 
 - práci s pravítkem trénujeme v každé hodině při podtrhávání data a nadpisu i při práci 
   v domácích sešitech
 
 Prv  Mezilidské vztahy  - v hodinách prvouky spoluvytváříme pravidla chování, která budeme dodržovat,
   pracujeme na zlepšení klimatu třídy
   jako reakci na poměrně časté kázeňské prohřešky i opakované konflikty mezi dětmi se
   snažíme vyzdvihovat příkladné chování, pěkné chování ke spolužákům a ukazujeme si,
   jak řešit problémy
 

37. týden (10. 9. - 14. 9.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ  Věta a slovo
 - správně napsat větu s velkým písmenem na začátku a tečkou na konci
 - uspořádat slova ve větě, rozlišovat hranici slov 
 Slovo a slabika  - určit počet slabik ve slově   
 Abeceda   - vyjmenovat písmena abecedy
 - seřadit podle abecedy 5 slov
 Pravopis  - sluchově vnímat a správně psát délky samohlásek
 - rozlišovat při psaní ů/ú, umět vysvětlit příslušné pravidlo pravopisu
 
 Čtení  - do 21. 9. se naučit recitovat báseň Cestička k domovu (K. V. Rais)  čítanka str. 4
  M   Porovnávání čísel do 100  - porovnat dvojici čísel, seřadit čísla vzestupně i sestupně  
 Práce s číselnou osou  - zapsat čísla do 100 na číselnou osu, orientovat se na číselné ose  
 Pamětné + a - do 20  - všechny děti zatím nemají zautomatizovány početní spoje - trénujte prosím i doma
  (odbourávejte počítání na prstech!)
 
 Pamětné + a - do 100  - při počítání do 100 mohou děti využívat rozklad (viz Jak na M v záložce Za školou)  
 Geometrie  - chápat, co je to bod, umět ho označit a správně pojmenovat
 - spojit dvojici bodů pomocí pravítka
 


Dnes je 10. 12. 2019 | Svátek má: Julie | Počasí v Přerově: 1.88 °C | Počasí zítra: 1.03 °C